Mobil topp Rädda jakten
Foto: Göte Grund.

Viktiga punkter för oss…

Vi säger ett absolut och kompromisslöst Nej till frilevande varg.

Vi ska tydliggöra de konsekvenser som gör en frilevande vargstam omöjlig att förena med målet att bevara svenska landsbygdstraditioner och näringar.

Vi ska arbeta för att vargen införs i Jaktförordningen som ett jaktbart vilt, med årlig jakt och en jakttid som följer jakttiden på rödräv.

Vi ser det som självklart att jaktlagstiftningen beträffande rätt att avliva rovdjur som kommer in bland bebyggelse, på gård eller tomt, vilken gällde fram till 1988, ska återinföras.

Vi ska arbeta för en ändring av lagstiftningen beträffande förberedelse till grovt jaktbrott. Dagens utformning ger utrymme för orimliga tolkningar.

Vi ser det som självklart att älgförvaltning och rovdjursförvaltning måste samordnas, för att stammarna av predatorer och bytesdjur ska kunna balanseras till nivåer som gör älgjakt möjlig i framtiden.

Vi ser ett hänsynstagande till rovdjursarternas totala predation som en förutsättning för att kunna balansera stammarna av alla bytesdjur.

Vi ska hävda jakträttens koppling till äganderätten. Den utgör en del av ägarens förvaltning av en fastighet på samma sätt som jordbruk, skogsbruk och fiske. Markägare och brukare ska inte behöva fråga grannen om lov för att få jaga på sin egen mark.

Vi ska kraftfullt hävda att markägarens grundlagsskydd fullt ut ska tillgodoses i jaktlagstiftningen.

Vi ska hävda viltet som den mest klimatsmarta, närproducerade och giftfria matresurs vi har.

Vi ska arbeta för en översyn av regelverken gällande vilthantering.

Vi anser att en ny viltförvaltningsmyndighet, lokaliserad till en plats, ska ansvara för hela näringsgrenen, bl.a. innefattande lagar, förordningar, föreskrifter, kompetensutveckling, regelverk för vilthantering och kontroll av och återkoppling till forskningen. Skogsstyrelsen kan ansvara för skadeinventeringar och utvärderingar.

Vi ska hävda jaktens betydelse ekonomiskt och socialt ur ett folkhälsoperspektiv.


 

Styrelsen för Rädda Jakten, RJ

Ordförande                                 Ronny Wester                   Värmland

Vice ordförande                          Mats Eriksson                   Jämtland

Ekonomi och medlemsregister   Göran Karlsson                 Västra Götaland

Sekreterare                                 Karl-Erik Stridh                  Västra Götaland

Ledamot                                     Anders Wester                   Värmland

Ledamot                                     Joakim Hermansson          Örebro

Ledamot                                     Lennart Forsberg               Norrbotten

Ledamot                                     Bengt Bixo                         Jämtland

Ledamot                                     Henrik Holmqvist               Värmland

Revisor                                       Hans-Arne Åkervik             Värmland

Foto:Göte Grund
Foto:Göte Grund
Det börjar bli vår. Foto:Kjell Dahlin