Mobil topp Rädda jakten

Förbundsstadgar


§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Rädda Jakten (RJ)

§ 2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att organisera och företräda jägare, markägare och övriga
naturintresserade. Förbundet skall ha som huvuduppgift att verka för:
att markägarnas grundlagsskyddade äganderätt fullt ut skall gälla även för jaktlagstiftningen,
att älgjaktsystemet ändras så att markägarna återfår sin grundlagsskyddade förfoganderätt,
att Sverige åter blir ett vargfritt land, där befolkningen sätts före en omotiverad vargpolitik,
att en var skall ha lagstadgad rätt till skyddsjakt på rovdjur som hotar hälsa eller egendom,
att enskild skall ha egen rätt till skyddsjakt då myndighet vägrar jakt på skadevållande vilt,
att djurskydd och brottsbalk skall gälla fullt ut vid tamdjursskador orsakade av ”Statens vilt”,
att Staten fullt ut skall ersätta alla förluster och kostnader som de stora rovdjuren förorsakar,
att handläggning och beslut av alla jaktfrågor omgående överförs till särskild myndighet.

§ 3 Förbundets säte
Förbundet har sitt säte på plats inom riket som förbundsstyrelsen beslutar vid två på varandra följande styrelsemöten.

§ 4 Förbundets organisation
Förbundet består av dess medlemmar. Förbundet kan, när så anses motiverat, och efter beslut av stämman besluta om regionbildning.
Förbundsstyrelsen fastställer stadgar och verksamhetsområden för sådan region.

§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan envar erhålla som stöder förbundets målsättning.
Förbundsstyrelsen beslutar om, medlemsavgiftens storlek och hur den skall uttaxeras.
Hedersmedlem utnämns av årsstämma. Hedersmedlem är befriad från avgift för medlemskap.

§ 6 Återkallande av medlemskap
Medlem, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften, eller bryter mot dess
stadgar, kan genom beslut av förbundsstyrelsen fråntas sitt medlemskap i förbundet.
Innan förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning, skall medlemmen, samt berörd region, beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

§ 7 Förbundets beslutande organ
1. Årsstämma
2. Förbundsstyrelse (FS)
3. Verkställande utskott (VU)

§ 8 Årsstämma
Årsstämman, som är högsta beslutande organ, håller sitt möte under tiden 1/3 – 30/6 på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar. Årsstämman är öppen för alla medlemmar. Deltagandet med resa, förtäring och eventuellt logi betalas av medlemmen själv.
 
§ 9 Extra årsstämma
Extra årsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner sådan nödvändig, eller då en majoritet av styrelsen påkallar detta
Förbundets revisorer äga rätt, att om deras granskning ger anledning därtill, skriftligen
och med angivande av skälen, begära samråd om att förbundsstyrelsen sammankallar extra årsstämma.
Extra årsstämma kan endast behandla de ärenden som föranlett dess sammankallande.

§ 10 Årsstämmans genomförande
Årsstämman består av förbundets medlemmar.  Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar för viss fråga.
Då votering begärts vid personval, skall omröstning ske slutet Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande stämmoordförande.
Vid lika röstetal vid sluten omröstning skall frågan avgöras genom lottning.
Rösträtt vid stämman har den som är medlem och som har erlagt sin medlemsavgift enligt 5 § dessa stadgar.

§ 11 Motioner och handlingar till årsstämman
Motion till ordinarie stämma kan väckas av en var medlem samt av eventuellt regionmöte.
Enskild motion skall inlämnas till förbundets styrelse senast en månad innan stämman.
Inbjudan till årsstämman skall ske genom elektronisk post eller skriftligen till varje medlem senast två månader innan stämman.
 
§ 12 Ärenden vid ordinarie årsstämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Förbundsstämmans öppnande.
2. Justering av deltagarförtäckning
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av stämmoordförande
6. Val av sekreterare, 2 justeringsmän och 2 rösträknare.
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
8. Behandling av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning och hantering av årets resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om arvoden till förbundsstyrelse, revisorer och övriga förbundsfunktionärer.
12. Beslut om ersättningar och traktamenten vid arbete för förbundet.
13. Behandling av inkomna motioner.
14. Val av förbundsordförande samt vice förbundsordförande.
15. Val av det antal ledamöter till förbundsstyrelsen som stämman beslutar samt ersättare för dessa
16. Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter.
17. Val av valberedning samt ev. övriga val av funktionärer som årsstämman beslutar.
18. Vad styrelsen i övrigt vill hänskjuta till årsstämman.
19. Vad stämman eljest beslutar att upptaga till behandling.
20. Stämmans anslutande.


§ 13 Resor och uppehälle för stämmoombuden
Deltagarnas mat och logikostnader betalas av den deltagande medlemmen själv. Den deltagandes resekostnader bekostar den deltagande medlemmen själv.

§ 14 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består av 7 ledamöter. Förbundsordförande, vice förbundsordförande, kassör, sekreterare samt tre ledamöter. Samtliga väljs för en tid av två år, utom förbundsordförande som väljs för ett år i sänder. Övriga väljs växelvis i enlighet med beslut av stämman.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Kallelse till styrelsemöte,
vilket beslutas och utförs av förbundsstyrelsens verkställande utskott, skall ske genom personlig kallelse till samtliga ordinarie ledamöter senast en vecka före mötets hållande.
Extra styrelsemöte skall hållas då förbundsstyrelsen finner detta påkallat, eller då minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter gör skriftlig framställning därom. Kallelsen skall för kännedom skickas till samtliga styrelsesuppleanter.

§ 15 Förbundsstyrelsens verkställande utskott
Förbundsstyrelsens verkställande utskott består av förbundsordförande jämte vice förbundsordförande samt kassör. VU handlägger vad styrelsen uppdrar till utskottet.

§ 16 Revisorer
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser årsstämman, för ett respektive
två år, två revisorer och två revisorssuppleanter, att väljas växelvis.

§ 17 Valberedning
För att förbereda valen vid årsstämman, utser föregående årsstämma en valberedning för 1 år.
Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter, samt 1 ersättare. Årsstämman utser ordförande i valberedningen.

§ 18 Förbundets firma
Att teckna förbundets firma utser förbundsstyrelsen en eller flera personer vilka enligt
vad styrelsen beslutar, tillsammans eller var för sig, har rätt att teckna förbundets firma.

§ 19 Verksamhetsår och bokslut
Förbundets verksamhetsår utgörs av kalenderår. Förbundets verksamhetsberättelse och
bokslut per den 31/12, skall tillställas revisorerna snarast efter verksamhetsårets slut

§ 20 Funktionärs handlingsrätt i egen sak
Ledamot av förbundsstyrelsen eller dess verkställande utskott får ej deltaga i beslut rörande avtal mellan ledamoten och förbundet.

§ 21 Regionernas verksamhet
Regionerna skall svara för förbundets regionala verksamhet. Regionens årsstämma skall hållas mellan 1/1 -28/2 varje år. Regionerna har eget ekonomiskt ansvar. Respektive region leds av en styrelse om minst 5 ledamöter inklusive ordförande.
För granskning av ekonomi och verksamhet skall regionen utse 2 revisorer jämte suppleanter.
Regionernas verksamhetsår utgörs av kalenderår. Vid förbundets årsstämma skall eventuell region redogöra för aktuell ekonomi och verksamhetsplan

§ 22 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att beslut fattas därom vid två på varandra följande årsstämmor, varav minst den ena skall vara ordinarie.

§ 23
Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på två stycken stämmor varav det ena ska vara föreningens ordinarie stämma. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet ombud biträder beslutet.
Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla ideell organisation som arbetar med
välgörenhet.